GDPR

GDPR

Som anställd, kund, spekulant eller samarbetspartner med Eriksberg Boat Show AB ska du känna  dig trygg med vår personuppgiftshantering som sker i enlighet med gällande lagstiftning. All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Exempel på personuppgifter är: namn, adresser, e-post, telefonnummer, bilder och IP-adresser. Eriksberg Boat Show AB organisationsnummer 559242-1449 är ansvarig för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för: 
• Att kontakta dig 
• Administrering av intresseregister för våra tjänster 
• Information om projekt.
• Löpande företagsinformation
• Hantera och administrera arbets- och praktikantansökningar
• Använda som underlag vid fakturering och bokföring
• Marknadsföringssyften 
• Personuppgifterna kan också användas i anonymt format för framtagande av statistik samt i kund- och marknadsundersökningar med syfte att förbättra och utveckla våra erbjudanden

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Det kan vara t.ex. analys- och kommunikationsföretag, hantverkare och IT-system leverantörer som hanterar dina uppgifter för de ändamål som beskrivs enligt ovan. Eriksberg Boat Show AB kommer inte sälja, dela eller lämna vidare information annat än till ovan nämnda parter, om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom beskrivs ovan. Vi gallrar löpande alla uppgifter. 

Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Eriksberg Boat Show AB registrerat och behandlar i sina register som rör dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.

Din ansökan ska vara skriftlig, innehålla ditt personnummer, vara personligen signerad samt kunna styrkas med legitimation för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.


Eriksberg Boat Show AB. Maskinkajen 17. 417 29 Göteborg
Telefon. 031-301 24 70 E-post. info@eriksbergboatshow.se